BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

20-07-2019

Превод от арменски език

 

18.07.2019

Изх.  N 1234

 

 

ОТКЛИКЪТ НА КОМИСИЯТА ПО УСТАВА НА ПЪРВОПРЕСТОЛНИЯ ЕЧМИАДЗИН 

ОТНОСНО РЕФОРМИТЕ В УСТАВА НА АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ

От архиерейския наместник на Арменската епархия в България бяхме информирани, че в социалната мрежа е публикувана една информация от името на председателя на Епархийския съвет на Арменската епархия в България към Арменската апостолическа Света църква Антраник Шакариян, с която изцяло се изопачават предприетите от страна на Светия престол в Ечмиадзин стъпки, насочени към реформирането на устава на Арменската епархия в България.

По заръка на Негово Светейшество комисията по уставните реформи към Светия престол намира за необходимо да представи в тази връзка някои уточнения (пояснения, разяснения), за да предпази нашите вярващи чеда от лъжи и недоразумения.

Необходимостта от извършване на промени в уставите на Епархиите ни възникна след разпадането на съветския ред и след установяването на независимостта на Армения, когато бяха извършени мащабни преобразувания както в нашата реипублика, така и във всички страни от постсъветското пространство и Църквата получи възможността да действа свободно. 

През 2009 г. делегатите на епархиите ни от цял свят в резултат на обширни обсъждания на Църковно-народен събор приеха документ, даващ ориентири за устава на Епархиите (накратко - Ръководен документ). Неговата цел беше да утвърди в уставното поле на Арменската църква принципите и църковните традиции (изопачени в резултат на водената безбожна политика на предходната система), за да се подобри и да стане по-ефективен църковният живот в епархиите.

Този работен документ бе изпратен от страна на Първопрестолния Свети Ечмиадзин на епархиите и бе препоръчано епархиалните устави да бъдат съобразени с изискванията в него. В резултат на работата по реформиране на устава на Арменската епархия в България през 2014 г. на Католикоса на всички арменци бе представен проекта на устав, приет от страна на Епархията, който по молба и на Архиерея на Арменската епархия в България, и на Епархийския съвет, бе утвърден от страна на Негово Светейшество на 10 юни 2014 г. След това новият състав на Епархийския съвет на Арменската епархия в България под председателството на Антраник Шакариян, заобикаляйки всички канонични процедури, и до днес отказва да приеме одобрения от страна на Негово Светейшество устав. Шакариян и неговите привърженици обясняват своя подход уж с това безпокойство, че Светият престол желае да утвърди абсолютната власт на духовенството и на второ място - еднолично да управлява имотите и имуществото на Арменската епархия в България, което освен че е очевидна лъжа, едновременно с това е нелепо и смешно. 

В процеса на извършване на промените в устава на Арменската епархия в България се състояха многобройни срещи и обсъждания с Епархийския съвет, в т.ч. и в Първопрестолния Ечмиадзин през 2018 г., като постигнатите по време на тези разговори договорености бяха пренебрегнати от страна на членовете на Епархийския съвет на Арменската епархия в страната. Нещо повече, Епархийският съвет, начело с председателя Шакариян, извършиха сериозни канонични нарушения и предадоха на упълномощените държавни власти за регистрация един свой уставен вариант на епархията, противно на препоръките на Католикоса на всички арменци, като по този начин породиха недоразумения и дезинформираха както държавните власти, така и вярващите арменци в България.

Комисията по уставните реформи към Светия престол в отговор на звучащите безпочвени обвинения и на изопачаването на реалността, заявява следното:

1.Първопрестолният Ечмиадзин не само никога не е имал намерение да присвои и да превърне в своя собственост имота и имуществото на църковните структури в нито една държава, но и приема, че те се управляват от страна на съответните епархиални власти в дадена епархия. Само в случай,  че епархията бъде ликвидирана, когато в дадена страна вече няма арменци, те преминават под управлението на Светия престол, ако няма забрани за това в съответното местно законодателство.  

Този член, залегнал в Работния вариант на устав, преследва целта да се гарантира опазването на националните ценности, в случай че престанат да съществуват арменски общности в диаспората. 

2. Първопрестолният Ечмиадзин постоянно подчертава, че уставите на епархиите, основавайки се на църковно-каноничните принципи, трябва да  бъдат в съответствие и с изискванията на законодателството на съответната държава.

3.Първопрестолният Ечмиадзин защитава приетата през 2014 г. от страна на Арменската епархия в България и утвърдена от Католикоса на всички арменци редакция на устав на Арменската епархия в България. Той няма никаква основателна причина да се откаже от този документ, особено след като в него е отразена колективната воля на българските арменци, която и бе представена на Светия престол навремето от архиерейския наместник - Негово високопреподобие архимандрит Абгар Овакимян и от страна на председателя на Епархийския съвет, заслужи одобрението и бе утвърден от Негово Светейшество.

4. За Първопрестолния Ечмиадзин никога не е била проблематична, в т.ч. и относно уставните реформи на Арменската епархия в България, възможността за тяхното доработване. Уставната комисия и днес е готова да обсъди всяко едно обосновано предложение за уставни промени и преработка, при условие, че Епархийският съвет на Арменската епархия в България уважи решението на Негово Светейшество за утвърждаване на приетия през 2014 г. от Делегатското събрание устав - нещо, което упорито се нарушава от страна на Епархийския съвет.

5. Уставната комисия към Първопрестолния Ечмиадзин изключително е следвала виждането в епархиалните устави да се приемат основните принципи на работния документ, които са отбелязани в него със звездички. По останалите въпроси епархиите разполагат със свободата да отразяват местната специфика в подходите си в своите устави, като например, да определят минималната и максималната си членска маса, размера на членския внос и други подобни проблеми.

Въпреки това, Уставната комисия към Първопрестолния Ечмиадзин твърди, че се продължава противоканоничната дейност от страна на настоящия състав на Епархийския съвет с грубо погазване на уставните промени и тяхното утвърждаване, след като епархийската власт на Арменската епархия в България, която съставлява част от Арменската апостолическа Света църква, си дава правото да представи за регистрация от страна на държавата един текст, без той да е утвърден от върховния глава на Арменската апостолическа църква - Католикоса на всички арменци.

Подобни противоканонични действия директно пораждат разделение сред арменските общности в България, пречейки на ефективната организация на местния църковен живот и нанасяйки вреда на доброто име на Арменската апостолическа Света църква и на Първопрестолния Ечмиадзин сред чуждите и сред вярващите арменци.

Изпълнени сме с надежда,че всички ревностни за просперитета на духовния живот в Арменската епархияв България вярващи ще обединят своите сили и няма да допуснат да се посее разцепление и отслабване сред епархията.   

Молим се, благодарение на мъдростта на Господ, Епархийският съвет да преразгледа своето поведение и оставайки верен на каноните на нашата Църква, да възвърне здравата и мирна атмосфера в живота на Епархията. 

 

 

 

От името 

на Комисия по реформите в уставите

на Епархиите към Първопрестолния Свети Ечмиадзин

/подпис/

ЕПИСКОП АРШАК ХАЧАТРЯН

18 юли 2019 г.

get pdf
 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com